Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu  (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TECHNOKLIMA UH, s.r.o., Mariánské náměstí 62, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 607 29 589 (dále jen „prodávající“), z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.fajritub.cz (dále jen „i-obchod“)

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (především ust. §733 a násl.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. 

Je-li smluvní stranou jiný subjekt než ten, který je uvedený v bodě 1.2 tohoto článku, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která učiní vůči prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, tj. odešle elektronickou objednávku zpracovanou systémem i-obchodu. 

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky i-obchodu, celkovou cenu objednávky, způsob platby za objednané zboží a místo, čas a způsob doručení objednaného zboží. 

Tyto Obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat pouze zboží, které:

•        odpovídá druhu, množství, kvalitě i ceně platné v den odeslání elektronické objednávky.

•        vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky

•        Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména:
- fakturu;
- záruční list;
- návod k použití, pokud je součástí výrobku.

•        Prodávající je povinen zboží zabalit a zabezpečit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

•        Prodávající nenese zodpovědnost:

•         za pozdní dodání zboží zaviněné přepravní společností;

•         za poškození zásilky způsobené přepravní společností;

•         za nedodání zboží, ke kterému došlo zaviněním výrobce, resp. dodavatele, v důsledku jakýchkoliv provozních omezení, např. zastavení výroby objednaného zboží.

3. Povinnosti kupujícího

1.                  Kupující se zavazuje:

•         objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv nejasností tyto okamžitě oznámit přepravci a prodávajícímu, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení;

•         zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem zvoleným v elektronické objednávce.

2.                  Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným uhrazením kupní ceny.

3.                  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

4. Objednávka, storno

1.                  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech jejich povinných částí. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

2.                  Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za uzavření kupní smlouvy a jsou považovány za závazné.

3.                  Přijetí objednávky je potvrzené emailem zaslaným na adresu zadanou zákazníkem při odeslání objednávky.

4.                  Prodávající je oprávněn při vyšší ceně objednaného zboží (nad 10.000,- Kč),požadovat autorizaci provedené objednávky (telefonicky či písemně). V případě odmítnutí takové autorizace, nebude objednávka akceptována.

5.                  Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání. Kupující může objednávku stornovat telefonicky na čísle +420 775781808 či emailem na adresu info@wgrills.cz

5. Odstoupení od smlouvy

1.                  Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě, je kupující povinen zaslat prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, popř. čísla faktury a čísla bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

2.                  V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku, je kupující povinen vydat předmět koupě včetně příslušenství. Kupující je povinen dále vydat zboží nepoškozené a v originálním obalu. V opačném případě vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody, která mu tímto byla způsobena a kterou si také může započíst oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny, o čemž bude kupující v předstihu informován. Takto snížená kupní cena bude prodávajícímu vrácena do 14 dnů. Avšak vrácení kupní ceny je podmíněné vrácením zboží.

3.                  Kupující je při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy povinen uhradit poštovní poplatky spojené s vrácením zakoupeného zboží.

4.                  Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy těchto případech:

•         zboží se již přestalo vyrábět, dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

•         v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je například nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní.

6. Dodací podmínky a termíny

1.                  Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno prodávajícím či přepravní společností.

2.                  Dodání zboží je uskutečněno jeho převzetím kupujícím.

3.                  Dodavatel se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, nejpozději do 10 týdnů ode dne odeslání objednávky. Nedodání zboží do 10 týdnů opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

7. Kupní cena a platby

1.                  Všechny ceny uvedené v i-obchodě jsou cenami konečnými, tj. včetně DPH.

2.                  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen či dodavatelských podmínek výrobců či dodavatelů zboží, jež bude způsobeno především oslabením české koruny. Kupujícímu vzniká v takovém případě právo odstoupit od smlouvy.

3.                  Kupující může kupní cenu zaplatit níže uvedenými způsoby:

•         převodním příkazem – zálohovou fakturu uhradí kupující převodem ze svého účtu na účet prodávajícího – č.ú.: 2000353796/2010. Jako variabilní symbol uvede číslo zálohové faktury;

•         dobírkou – při převzetí od smluvního přepravce;

•         v hotovosti – při osobním převzetí na provozovně – Hradišťská 95, 686 03 Staré Město.

4.                  Pokud zákazník zvolí platbu prostřednictvím bezhotovostního platebního styku, bude zboží vyexpedováno až po připsání celkové kupní ceny na účet prodávajícího.

5.                  Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internetbankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

8. Záruka a reklamace 

Reklamaci zboží nakoupeného v internetovém obchodě www.fajritub.cz včetně stanovení záručních dob upravuje Reklamační řád.

9. Slevy, poštovné, balné

1.                  Prodávající, dle svojí obchodní strategie, poskytuje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelé, pokud nejsou uvedené v den odeslání elektronické objednávky na stránkách i-obchodu.

2.                  Prodávající nevyžaduje po kupujícím úhradu nákladů na balné.

3.                  Ceník přepravného vlastní dopravou 

•         Cena za 1km - 15Kč - zákazník hradí pouze trasu tam, nikoliv zpět.

 

Zboží nad 35 kg budou zasílány přepravní společností top Trans, cena za dopravu bude zákazníkovi oznámena telefonicky nebo e-mailem před expedicí zboží.

Pokud si nebudete jistí váhou nebo ji zadáte špatně, objednávku opravíme a budeme Vás informovat.

V případě nadměrného počtu kusů a zároveň extrémní váhy (např. palivo) bude cena dopravy dohodnuta dodatečně.

Závěrečné ustanovení

1.                  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Platnost změněných Obchodních podmínek je ode dne jejich zveřejnění na www.fajritub.cz.

2.                  Tyto obchodní podmínky mají vůči kupujícímu účinnost dnem uzavření kupní smlouvy, tj. potvrzením závazné elektronické objednávky kupujícího prodávajícím.

3.                  Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.fajritub.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírované či jinak užívané bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

4.                  Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

11.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.3 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.fajritub.cz.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.fajritub.cz se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím stanovené záruční doby. Tento reklamační řád je v souladu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě www.fajritub.cz, převzetím zboží vyslovuje souhlas s tímto záručním řádem a ten se stává součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy.

2. PODMÍNKY ZÁRUKY

2.1 DOBA TRVÁNÍ
Minimální délku záruční doby upravují platné právní předpisy, které zároveň umožňují výrobci poskytovat na své výrobky záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží se uvádí v jeho záručním nebo dodacím listu a začíná plynout od chvíle jejich vystavení. Pokud je výrobek reklamován a přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu této opravy prodloužena. V případě, že je reklamovaný výrobek vyměněn, je na tento nový výrobek vystaven také nový záruční list se záruční dobou, která začíná běžet dnem jeho vystavení.

2.2 UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Pro nahlášení zjištěných vad či informování se o stavu nahlášených reklamací je určen e-mail: info@wgrills.cz
V zaslaném emailu je nutné přesně specifikovat závadu a uvést fakturační údaje včetně čísla faktury, popř. čísla objednávky, které je uvedeno v mailu, který obchod www.fajritub.cz zaslal jako potvrzení provedené objednávky zboží.

Reklamované zboží zašlete doporučeně na adresu:
TECHNOKLIMA UH s.r.o.
Hradišťská 95
686 03 Staré Město

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží bez zbytečných odkladů, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.

Pro uplatnění reklamace prosím vyplňte a odešlete reklamační formulář.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen během převzetí zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.fajritub.cz provést prohlídku obalu a originální lepící pásky. Pokud při takové prohlídce zjistí známky poškození obalu či poškození originální lepící pásky s logem Wgrills, může odmítnout jeho převzetí, avšak o tomto je povinen informovat prodávajícího na emailovou adresu info@wgrills.cz,  či telefonicky na číslo +420 775781808.

Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji na faktuře či dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto nesrovnalostech ihned informovat prodávajícího.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.fajritub.cz je platný od 1. ledna 2022.

 

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je TECHNOKLIMA UH, s.r.o., Mariánské náměstí 62, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60729589.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: TECHNOKLIMA UH, s.r.o., Mariánské náměstí 62, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60729589.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.